Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus tapahtuu kuuden vuoden koulutusohjelmassa, jonka runkokoulutusosa on kaksi vuotta. Joissakin tiedekunnissa tämä osuus muodostuu kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK). Eriytyvä koulutus sisältää vähintään neljän vuoden opinnot, joista pääosa suoritetaan ohjattuna terveyskeskuksessa. Terveyskeskuskoulutuksen sekä muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksen (sairaalassa suoritettavan koulutuksen) keskinäinen suhde vaihtelee jonkin verran tiedekunnissamme.
Koulutusohjelmien tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien nettisivuilta:

 

Helsinki 1 ja Helsinki 2
Kuopio
Oulu 1  ja  Oulu 2 
Tampere
Turku 1 ja Turku 2

 

Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen tulee olla ohjattua ja koostua monipuolisesta työstä perusterveydenhuollon (terveyskeskuksen) eri osa-alueilla.   Kouluttajan /ohjaajan tulee olla aina alan erikoislääkäri, joka on osallistunut pedagogiseen koulutukseen. Pelkkä uuteen työpaikkaan perehtyminen tai päivittäisten ongelmien ratkaiseminen ei riitä ohjaukseksi, vaan suunnitelmallisilla ohjaustunneilla opiskellaan yleislääketieteen keskeisiä osaamisalueita yhdessä kouluttajan/ohjaajan kanssa. Koulutuspaikan tulee järjestää 100 tuntia vuodessa toimipaikkakoulutusta, johon erikoistujan on mahdollisuus osallistua. Lisäksi erikoistujan tulee suorittaa teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja (moniammatillinen) johtamiskoulutus. Näistäkin löytyy tietoa tiedekuntien verkkosivuilta. Osaamista ohjaava arviointi kuuluu erikoislääkärikoulutukseen oleellisena osana ja erikoistuvan tulee myös arvioida oppimisympäristönsä. Erikoistumisen loppuvaiheessa suoritetaan myös kirjallinen loppukuulustelu

Kouluttajien/Ohjaajien koulutuksesta löytyy tietoa mm. tiedekuntien ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien sivuilta. Ohjaajille tarkoitettu opas OHJAUKSESSA osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa löytyy verkosta sivulta http://www.duodecim.fi/koulutus/julkaisut.

 

Kuvio 1. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen rakenne 2018. Vaatimukset vaihtelevat yliopistoittain.

Valtakunnallinen kuulustelu

 

Johtamiskoulutus 10 op

 

Toimipaikan ulkopuolinen koulutus 

vähintään 100−120 h, josta 20−40 tuntia yliopiston järjestämää

 

Toimipaikkakoulutus 100 h/vuosi

 

Säännöllinen henkilökohtainen (ryhmämuotoinen) ohjaus 4h/kk

 

Runkokoulutus 2 vuotta:

• vähintään 9 kkmonipuolistaterveyskeskustyötä

Eriytyvä koulutus 4 vuotta:

• 2−3 v monipuolista terveyskeskustyötä
• ja 1−2 v muiden kliinisen lääketieteen erikoisalojen palvelua

 

 

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen tavoitteet 2019-2022:

”Koulutuksen suoritettuani, minä lääkärinä…

AMMATILLISUUS

tunnen ammatti-eettiset periaatteet ja toimin työssäni niiden mukaisesti

kunnioitan potilaan itsemääräämisoikeutta

olen tietoinen omista asenteistani ja arvoistani

tunnistan työkykyni rajat sekä huolehdin työkyvystäni ja hyvinvoinnistani

vastaan potilaiden tarpeisiin yhdenvertaisesti käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

otan huomioon sairauksien ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen potilaskontakteissa

osaan vahvistaa potilaan omia voimavaroja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä käyttää potilastyössä valmentavaa ja ohjaavaa työotetta

osaan toimia ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa kuten neuvoloissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa

osaan hakea väestön terveyttä koskevaa tietoa ja soveltaa sitä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

tunnen omaan työhöni liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaan soveltaa sitä työn edellyttämällä tavalla

käytän rajallisia voimavaroja siten, että väestö ja potilaat saavat terveyshyötyä  

osaan toimimia lähijohtajana ja kykenen ottamaan lääketieteellisen vastuun

kykenen oman sekä työyhteisöni toiminnan kehittämiseen laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseksi

LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN JA KLIINISET TAIDOT

diagnosoin ja hoidan potilaitteni pitkäaikaisia sairauksia yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa

tunnistan kiireellistä hoitoa vaativat potilaat ja toimin tarvittaessa välittömästi

käytän perusterveydenhuoltoon soveltuvia diagnostisia strategioita ja menetelmiä

  • perustan diagnostisen päättelyni sairauksien ilmaantuvuuteen ja vallitsevuuteen

  • osaan käyttää aikaa ja hoidon jatkuvuutta diagnostisena työvälineenä

  • osaan epäillä, tunnistaa ja hoitaa sairauksien epätyypillisiä ja aikaisia vaiheita

  • osaan hallita työhöni liittyvän epävarmuuden ja tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä keskeneräisissäkin asioissa

  • minulla on hyvät kliinisen tutkimisen taidot ja käytän niitä kulloisenkin potilaan ongelman vaatimalla tavalla

käytän eri lähteistä kokoamaani potilastietoa hänen hyödykseen

toimin kokonaisvaltaisella työotteella ja otan huomioon perheen, työn tai muun lähiyhteisön sekä kulttuuritaustan ja olemassaolon peruskysymysten merkityksen potilaan sairauksien synnyssä, kehittymisessä ja hoidossa

OMA OSAAMINEN/AMMATTITAITO

osaan hankkia, tulkita ja soveltaa lääketieteellistä tietoa kriittisen tiedonhaun periaatteiden mukaisesti

tunnistan osaamiseni rajat ja kehittymistarpeeni sekä pidän suunnitelmallisesti yllä ja kehitän omaa ammattitaitoani

osaan välittää tarkoituksenmukaisesti lääketieteellistä tietoa ja osaamista lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle sekä potilaille ja väestölle

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA HOIDON KOORDINAATIO

osaan ottaa koordinoivan hoitovastuun potilaasta hänen terveysongelmissaan

ohjaan potilaan tarkoituksenmukaisesti muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin

laadimme yhdessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa potilaslähtöisen hoitosuunnitelman.

osaan valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan viestintäkeinon ja käytän sitä asianmukaisesti

VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAIDOT

osaan muodostaa ja ylläpitää luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja potilasta kunnioittavia hoitosuhteita

olen aidosti ja empaattisesti läsnä jokaisessa kohtaamisessa potilaan kanssa kunnioittaen hänen tarpeitaan

toimin monialaisissa ja ammattien välisissä ryhmissä tilanteen vaatimalla tavalla esimerkiksi jäsenenä, asiantuntijana, konsulttina tai johtajana

ilmaisen itseäni selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteen ja viestintäkeinon edellyttämillä tavoilla”Koulutuksen suoritettuani, minä lääkärinä…
AMMATILLISUUS
tunnen ammattieettiset periaatteet ja toimin työssäni niiden mukaisesti
kunnioitan potilaan itsemääräämisoikeutta
olen tietoinen omista asenteistani ja arvoistani
tunnistan työkykyni rajat sekä huolehdin työkyvystäni ja hyvinvoinnistani
vastaan potilaiden tarpeisiin yhdenvertaisesti käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa
otan huomioon sairauksien ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen potilaskontakteissa
osaan vahvistaa potilaan omia voimavaroja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä käyttää potilastyössä valmentavaa ja ohjaavaa työotetta
osaan toimia ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa kuten neuvoloissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
osaan hakea väestön terveyttä koskevaa tietoa ja soveltaa sitä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
tunnen omaan työhöni liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaan soveltaa sitä työn edellyttämällä tavalla
käytän rajallisia voimavaroja siten, että väestö ja potilaat saavat terveyshyötyä
osaan toimia lähijohtajana ja kykenen ottamaan lääketieteellisen vastuun
kykenen oman sekä työyhteisöni toiminnan kehittämiseen laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseksi
LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN JA KLIINISET TAIDOT
diagnosoin ja hoidan potilaitteni pitkäaikaisia sairauksia yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa
tunnistan kiireellistä hoitoa vaativat potilaat ja toimin tarvittaessa välittömästi
käytän perusterveydenhuoltoon soveltuvia diagnostisia strategioita ja menetelmiä
  • perustan diagnostisen päättelyni sairauksien ilmaantuvuuteen ja vallitsevuuteen
  • osaan käyttää aikaa ja hoidon jatkuvuutta diagnostisena työvälineenä
  • osaan epäillä, tunnistaa ja hoitaa sairauksien epätyypillisiä ja aikaisia vaiheita  
  • osaan hallita työhöni liittyvän epävarmuuden ja tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä keskeneräisissäkin asioissa
  • minulla on hyvät kliinisen tutkimisen taidot ja käytän niitä kulloisenkin potilaan ongelman vaatimalla tavalla
käytän eri lähteistä kokoamaani potilastietoa hänen hyödykseen
toimin kokonaisvaltaisella työotteella ja otan huomioon perheen, työn tai muun lähiyhteisön sekä kulttuuritaustan ja olemassaolon peruskysymysten merkityksen potilaan sairauksien synnyssä, kehittymisessä ja hoidossa
 OMA OSAAMINEN/AMMATTITAITO
 osaan hankkia, tulkita ja soveltaa lääketieteellistä tietoa kriittisen tiedonhaun periaatteiden mukaisesti
 tunnistan osaamiseni rajat ja kehittymistarpeeni sekä pidän suunnitelmallisesti yllä ja kehitän omaa ammattitaitoani
 osaan välittää tarkoituksenmukaisesti lääketieteellistä tietoa ja osaamista lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle sekä potilaille ja väestölle
 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA HOIDON KOORDINAATIO
 osaan ottaa koordinoivan hoitovastuun potilaasta hänen terveysongelmissaan
 ohjaan potilaan tarkoituksenmukaisesti muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin
 laadimme yhdessä potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa potilaslähtöisen hoitosuunnitelman
 osaan valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan viestintäkeinon ja käytän sitä asianmukaisesti
 VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAIDOT
 osaan muodostaa ja ylläpitää luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja potilasta kunnioittavia hoitosuhteita
 olen aidosti ja empaattisesti läsnä jokaisessa kohtaamisessa potilaan kanssa kunnioittaen hänen tarpeitaan
 toimin monialaisissa ja ammattien välisissä ryhmissä tilanteen vaatimalla tavalla esimerkiksi jäsenenä, asiantuntijana, konsulttina tai johtajana
 ilmaisen itseäni selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteen ja viestintäkeinon edellyttämillä tavoilla